Ommel

Rond het jaar 1440, ‘zeer lang boven alle mensenheugenis’, vonden enige ingezetenen van Ommel op een vroege morgen in de Goede Week een ivoren Mariabeeldje op een afsluithek van een akker. Dit beeldje is een klein juweel van Byzantijnse kunst, dat mogelijk gediend heeft als voorplat van een Evangeliarium. Het stelt Onze Lieve Vrouw voor met het Kind Jezus op haar rechterknie en een appel in haar linkerhand. Jezus heeft een boek in de linkerhand en maakt de rechterhand een zegenend gebaar. Het is een ivoren reliëf van 240 mm hoog en 5 mm dik.

Niemand wist waar dit beeldje vandaan kwam en de mensen brachten het naar hun parochiekerk in Asten. De volgende morgen is het beeldje uit de kerk verdwenen en staat het weer op het hek. Opnieuw wordt het naar de Astense kerk gebracht, maar weer keert het terug naar de oude plaats. Dat gaat zo door tot de pastoor op Paasmorgen besluit om een proef te nemen. Hij brengt het zelf naar de kerk, sluit haar af en legt de sleutels onder zijn hoofdkussen. En zie, op Tweede Paasdag, ’s morgens, staat het beeldje weer op het hek. Die plek wordt thans nog aangeduid als ‘Keskesboom’ op de weg van Ommel naar Asten. Uit dit alles begreep de pastoor, dat Maria op deze plek vereerd wilde worden. Hij liet een houten kastje (keske) plaatsen en dagelijks kwamen voortaan veel mensen hier Maria aanroepen. ‘Daarop’, zegt het verhaal ‘zijn veel mirakels gevolgd, die God doende was ter plaatse over alzulke menschen, die de Moeder Gods aldaar eerende en aanroepende waren’.

Omtrent diezelfde tijd was een rijke koopman, Jan van Haven, met zijn schip op de beruchte Leverzee en kon wegens windstilte niet verder varen. De levensmiddelen raakten op en de hongerdood dreigde. In een droom verzocht de Heilige Maagd hem: ‘Jan van Haven, zo gij dit gevaar wilt ontvlieden, begeeft u dan naar Ommel. Daar zult ge een Mariabeeldje vinden, dat door u verheven moet worden. Beloof dit en ge zult uit dit gevaar gered worden’.

Aldus geschiedde. Jan zocht en vond het hem volledig onbekende Ommel, liet er een kapel bouwen en deze werd in juli 1444 ingewijd door de bisschop van Luik. Hij liet in de kerk een schilderij ophangen waarop dat wonder afgebeeld was. Zo’n schilderij is nog steeds in Ommel aanwezig.

Ommel

Im Jahr 1440 etwa, lange vor Menschengedächnis, fanden damalige Bewohner des Ortes Ommel eines frühen Morgens in der Karwoche, ein Mariabild aus Elfenbein auf einem Pfal einer Ackerumzäunung. Dieses Bild ist ein Juwel der byzantischen Kunst und diente möglicherweise als Vorderplatte eines Evangelariums. Es zeigt unsere heilige Mutter mit dem Jesuskind auf ihrem rechten Knie und einem Apfel in der linken Hand. Jesus hat ein Buch in der linken Hand und macht mit der rechten Hand einf segnendes Gebar. Es ist ein Relief aus Elfenbein, 240 mm hoch und 5 mm dick.

Niemand wusste wo dieses Bild herkam. Die Leute brachten es in ihre Prachorie, in dem Ort Asten. Am nächsten Morgen war das Bild aus der Kirche verschwunden und stand wieder auf dem Ackerzaunpfal. Es wurde wieder zurück in die Kirche gebracht, wo es wiederum verschwand auf seinen alten Platz. Dies ging solange weiter, bis der Pastor am Ostersonntag beschloss, selbst einen Versuch zu starten. Er brachte das Bild selbst in die Kirche, schloss es ein und legte den Schlüssel unter sein Kopfkissen. Siehe da, am zweiten Ostertag morgens, steht das Bild wieder auf dem Zaunpfal. Der Pastor verstand daraus, dass Maria an dieser Stelle verehrt werden wollte und ließ ein Kästchen aus Holz dort aufstellen. Diese Stelle, auf dem Weg von Asten nach Ommel wird noch stets durch ein Holzkästchen an einem bestimmten Baum angedeutet und täglich durch viele Leute besucht, die dort Maria anbeten. Hierauf’, sagt die Geschichte’ sind noch viele Wunder gefolgt, die Gott auf der Stelle geschehen ließ für die jenigen, die dort Mutter Gottes anriefen.

Ungefähr zur selben Zeit war ein reicher Kaufmann, Jan van Haven, mit seinem Schiff auf der berüchtigten Leverzee und konnte wegen Windstille nicht weiterfahren. Die Lebensmittel gingen zur Neige und eine Hungersnot drohte. In einem Traum erschien ihm die heilige Jungfrau: “Jan van Haven, wollt Ihr der Gefahr entfliehen, begebt Euch nach Ommel. Dort werdet Ihr ein Mariabild finden, welches durch Euch gepriesen werden soll. Versprechet dies und Ihr werdet aus der Gefahr gerettet “.

So geschah es. Jan ging auf die Suche und fand es im, ihm völlig unbekannten Ommel. Er ließ eine Kapelle bauen, die im Juli 1444 durch den Bischof von Lüttich geweiht wurde. Er ließ ein Bild aufhängen, auf dem das Wunder abgebildet war. Dort befindet sich noch heute ein solches Bild.