INLEIDING OP HET OUDE TESTAMENT

1: Het Heilsgeheim in de H. Schrift
2: Overzicht van het Oude Testament

I. TIJDPERK VAN DE AARSTVADERS VAN ROEPING EN BELOFTE OF HET ONTSTAAN VAN HET UITVERKOREN VOLK
(ong. 1900 – 1700 vóór Christus)

3: De uitverkiezing van Abraham – Gen. 12-17
4: Het grote geloof van Abraham – Gen. 18-22
5: De tweede aartsvader: Isaäk – Gen. 24-27
6: De derde aartsvader::Jakob – Gen. 28-35
7: Josef naar Egypte gevoerd – Gen. 37-41
8: Heel Israël naar Egypte – Gen. 42-47

II. TIJDPERK VAN MOSES EN DE RECHTERS VAN REDDING EN VERBOND EN VEROVERING VAN HET BELOOFDE LAND
(ong. 1300 – 1050 vóór Christus)

9: Voorbereiding der bevrijding Ex. 1-10
10: De uittocht uit Egypte Ex. 12-17
11: Verbond tussen God en Israël Ex. 19-24
12: Wetgeving over de eredienst Ex. 25-31
13: Ontrouw aan God en verzoening Ex. 32-40
14: De grote woestijntocht Num. 10-21
15: In de velden van Moab Num. 22-35
16: De verovering van Kanaän Boek Josue
17: De eerste Rechters in Israël Recht. 1-7
18: De laatste Rechters in Israël Recht. 10-16
19: De geschiedenis van.Rut Boek Rut

III. TIJDPERK VAN GROTE ZEGEN IN HET DAVIDISCH KONINKRIJK OF HET GODSDIENSTIG EN WERKELIJK HOOGTEPUNT
(ong. 1050 – 930 vóór Christus)

20 Rechter Samuël en koning Saul 1 Sam. 1-17
21: Koning David als staatsman 2 Sam. 1-7 53
22: David als zondaar en zanger 2 Sam. 11-15 & Ps. 55
23: De tempelbouw van Salomon 1 Kon. 6-9 58
24: De regering van Salomon 1 Kon. 1-4 & 9-11 60

IV. TIJDPERK VAN RIJKSSCHEURING VERVAL EN BALLINGSCHAP EN VAN BOETE DOOR DE PROFETEN
(van 930 – 537 vóór Christus)

25: De scheuring van het rijk 1 Kon. 12-16 63
26: De profeet Elias en zijn tijd 1 Kon. 16-22 65
27: De profeet Eliseus en zijn tijd 2 Kon. 2-6 & 13 68
28: Het einde van het Noordrijk 2 Kon. 14-17 70
29: De profeet Isaïas en zijn tijd 2 Kon. 18-20 & Is. 72
30: Jeremias en het einde van Juda 2 Kon. 22-25 & Jer. 74
31: De Babylonische ballingschap Jer. & Tob. 76
32: De strenge profeet Ezekiël Ez. 1-3 & 34-37 78
33: Verhalen over Daniël en Jonas Dan. 1-5 & Jon. 80
34: De vertroosting van Isaïas Is. 40-66 82

V. TIJDPERK VAN DE TERUGKEER, HERSTEL EN OVERHEERSING EN VAN BEZIELING DOOR DE REST VAN ISRAËL
(van 537 tot Christus geboorte)

35: De terugkeer en de tempelbouw Esdr. 1-8 8
36: Herstel onder Nehemias en Esdras Neh. 1-9 88
37: De diaspora; Ester en Judit Est. & Jud. 90
38: Hellenisme tegen Jodendom Makk. & Dan. 7 92
39: Godsdienstoorlog der Makkabeeën Makk. (rest) 94
40: Onder Romeinse heerschappij Boek Wijsheid 97

AANVULLING: DE OERGESCHIEDENIS DER MENSHEID

41: Inleiding op de Oergeschiedenis Ps. 104 & Job 38 102
42: Het scheppingsverhaal Gen. 1-2 104 –
43: Het paradijsverhaal Geit 2-3 106
44: Het zondvioedverhaal Gen. 4-11 109
45 Nabeschouwing over het O.T. 111

INLEIDING OP HET NIEUWE TESTAMENT

1: De Schrift van het Nieuwe Testament Lk. 4, 21 117
2: Verwachting en blijde boodschap Lk. 1; Mt. 1 119
3: De geboorte en jeugd van Jezus Lk. 2; Mt. 2 121

I. HET GALILESE TIJDVAK OF DE OPGANG IN JEZUS’ OPENBARE LEVEN
(van januari 28 tot augustus 29)

4: Optreden van Johannes de Doper ‘Mt. 3; Lk. 3 126
5: De eerste prediking van Jezus Mt. 4; Lk. 4-5 128
6: Omtrent het eerste Paasfeest . Jo. 2-4 .130
7: Een missietocht door Galilea Lk. 6-8 132
8: De grote bergrede van Jezus Mt. 5-7 134
9: De parabels over het Rijk Gods Mt. 13; Lk. 15-16 136
10: Omtrent het tweede Paasfeest Jo. 6; Mk. 7-8 138
11: De vorming van de apostelen Mt. 16-18 140

II. HET JUDESE-JERUZALEMSE TIJDVAK OF DE NEERGANG IN JEZUS’ OPENBARE LEVEN
(van september 29 tot april 30)

12: Jezus op het Loofhuttenfeest Jo. 7-9 144
13: Rondreis door Judea en Perea Lk. 10; 14; 18 147
14: Plechtige intocht in Jeruzalem Jo. 10-12 149
15: Het begin van de Goede Week Lk. 20-21; Mt. 25 ll
16: Het lijden en de dood van Jezus Jo. 17; Mk. 14-15 153
17: De verrijzenis en verschijningen Lk. 24; Jo. 20-21 155

III. HET APOSTOLISCHE TIJDVAK OF DE VROEGSTE KERKGESCHIEDENIS
(van het jaar 30 tot ong. 100)

18: Het ontstaan van de H. Kerk Hand. 1-4 159
19: De breuk met het Jodendom Hand. 5-8 162
20: De roeping der heidenen Hand. 9-12 164
21: De eerste missiereis van Paulus Hand. 13-15 166
22: Tweede en derde reis van Paulus Hand. 15-19 168
23: In gevangenschap te Jeruzalem Hand. 20-23 170
24: Gevangenschap te Cesarea en Rome Hand. 24-28 172
25: Nabeschouwing over het N.V. 174