HET KRUISTEKEN

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest – Amen

HET ONZE VADER

Onze Vader, die in de Hemel zijt , uw naam worde geheiligd
uw rijk kome, uw wil geschiede op aarde zoals in de Hemel
Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schuld,
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven en leid ons niet
in bekoring, maar verlos ons van het kwade – Amen

HET WEESGEGROET

Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u
Gij zijt de gezegende onder alle vrouwen en gezegend is Jezus,
De vrucht van Uw schoot.
Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars,
Nu en in het uur van onze dood – Amen

VOORBEREIDING

Oefening van Berouw

Jezus, minnelijke verlosser, nederig voor uw voeten neergeknield,
bedank ik U voor de onwaardeerbare weldaad van mijn verlossing
en smeek U om vergeving van mijn ontelbare zonden.
Geef, o Heer, dat ik deze oefening van den heiligen kruisweg wel
verrichte en al de aflaten er aan gehecht, moge verdienen, zo voor
mij als voor de gelovige zielen – Amen