welkom:

Welkom op kruiswegen.nl. Mijn naam is Sjaak Verkoelen. Een aantal jaren geleden ben ik mij gaan toeleggen op het fotograferen van kruiswegen in kerken in diverse landen. Na een aantal tentoonstellingen in de omgeving, nu deze website. De gezamenlijke betrokkenheid in het katholieke geloof loopt jammer genoeg terug. Deze website laat u op een interactieve manier de lijdensweg van Jezus meemaken. Diverse kruiswegen zijn te bekijken in video’s; er zijn video’s voor jong en oud. Ook zijn er fotoreportages van kruiswegen op deze site te bezichtigen. Onder het menu-item “Kruisweg – bidden” vindt u enkele kruiswegboeken: fotoreportages met per statie een passend gebed.

Sjaak Verkoelen

1929 – 2020

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Wilkommen:

Wilkommen auf “derkreuzweg.de”. Meine Name ist Sjaak Verkoelen. Vor einigen Jahren habe ich mich spezialisiert in das Photografieren von Kreuzwegen in Kirchen in verschiedene Länder. Nach einigen Ausstellungen in meine Umgebung gibt es jetzt eine Webseite. Das gesamte Engagement in der katholische Glaube lauft leider zurück. Dieser Webseite läst Sie auf eine interactieve Art den Leidensweg von Jezu erfahren. Verschiedene Kreuzwege sind als Video zu sehen; es gibt Video’s für jungere und ältere Leute. Auch gibt es Bildreportagen von Kreuzwegen auf dieser Webseite an zu sehen. Ünter das Menu-item “Kreuzwege – beten” sehen Sie einigen Kreuzwegbücher: Bildreportagen mit pro Station ein passendes Gebet.

 

Contact:

Deze site is tot stand gekomen nadat Jacques Verkoelen op veel locaties mooie fotorapportages gemaakt had van kruiswegen. Na een aantal tentoonstellingen in Meijel en wijde omgeving bedacht hij dat door presentatie met een site op internet zijn verzameling foto’s veel meer belangstellenden kan bereiken.

Suggesties:

Als u nog opmerkingen of adviezen heeft m.b.t. presentatie en inhoud mail dan naar jacques@kruiswegen.nl

Qba-projects.
Deze website is tot stand gekomen met medewerking van Jac, een enthousiasteling die met je meedenkt en veel kennis in zijn bezit heeft. We zijn nog lang niet klaar. Dit is pas het begin. Veranderingen, aanvullingen en verbeteringen zullen plaatsvinden. De Duitse versie is in ontwikkeling, evenals diverse aanvullingen die nu nog in concept klaarliggen bij Jacques Verkoelen, de eigenaar en initiatiefnemer.

Enkele partner websites:

O.L.Vrouwe Presentatie kerk OMMEL
Voor de website van het Maria oord te Ommel.
Parochiekerk Meijel
Parochie Sint Nicolaas Meijel, geleid door Kapelaan Roger Maenen.
Kerkfotografie
Kerkgebouwen in Limburg
Veldkruisen in Zuid-Limburg
Kruisen en Kapellen in Limburg
Kerken in NL

 

Variaties op het Grote Lijden

Voor katholieke kinderen van vroeger bestond de eerste tentoonstelling die ze in hun leven zagen uit de veertien kruiswegstaties in de kerk. Sjaak Verkoelen uit Asten kon ze elke zondag twee keer zien, want op Zondag moest hij twee keer naar de kerk. Naast de hoogmis koos ie voor de vroegmis. Deed ie dat niet, dan moest ie ’s middags naar het lof en dan was voor zijn gevoel de hele middag naar de knoppen. Dan kon hij niet eens naar het voetballen.
Nog steeds gaat ie iedere zondag naar de kerk, al is het in Meijel, waar hij al sinds 1950 woont in – hoe kan het anders – de Kerkstraat.
Wat hij als oud geworden katholieke jongen nog steeds met zich meedraagt is zijn fascinatie voor het, op Goede Vrijdag, te herdenken lijdensverhaal van Jezus Christus, zoals dat wordt verbeeld op de achtereenvolgende kruiswegstaties.
“Het heeft mij altijd geboeid hoe onze Lieve Heer aan zijn einde is gekomen”, zo vat hij het enigszins wrang samen.
Al fotograferend is hij er zich in gaan verdiepen. Dat kwam mede door zijn jeugdvriend Christ Warnar, de voormalige kapper uit Asten, die helaas is overleden.
Na zijn pensionering als textielfabrikant ververste Sjaak zijn vriendschap met Christ en omdat die fotografeerde begon Sjaak er ook mee. Op een van hun gezamenlijke vakanties in Zwitserland kwamen ze in een kerk, een replica van die van Lourdes, maar daar hing me toch een mooie kruisweg…, die ben ik gaan fotograferen. Toen 4 jaar later  mijn geliefde vrouw overleed heb ik van het fotograferen van kruiswegen mijn hobby gemaakt.
Hij fotografeerde ze in Zwitserland, Oostenrijk, Duitsland, België en Nederland. Inmiddels heeft hij 450  kruiswegstaties vastgelegd, in allerlei soorten en maten. Want de variëteit in het verbeelde lijden van Christus is groot. Ze zijn er geschilderd op doek en hout, in houtsnijwerk, stenen reliëfs, kopergravures, vloertegels, gobelins, glas-in-lood, bronzen afgietsels, geëmailleerd enz. enz. Meestal hangen ze binnen, vaak in redelijke staat, soms buiten te verpieteren. “Ik kom zoveel verschillende kruiswegstaties tegen, ongelooflijk” vertelt Sjaak. Sommigen zijn gemaakt door gerenommeerde kunstenaars zoals Jan Toorop, Charles Eyck, Antoon Kruisen, Aad de Haas, Camerlinckx enz. enz., maar ook heeft hij meegemaakt dat een pastoor of pater zelf een kruisweg maakte.
De kruisweg, sinds 1741 verplicht in alle rooms-katholieke kerken, start bijna altijd met de terdoodveroordeling, maar er zijn er die beginnen met het verraad van Judas. Om het lijdensverhaal niet met de somberheid van de dood te laten eindigen is soms als XV-de de verrijzenis van de Verlosser toegevoegd, maar deze zie je heel sporadisch.

Kontakt:

Dieser Website ist hingerichtet nachdem Jacques Verkoelen auf viele Plätzen schöne Bildrapportages gemacht hat von Kreuzwegen. Nach einige Ausstellungen in Meijel und weite Umgebung hat er sich bedacht dass durch Präsentation auf einer Website seine Bildersammlung viel mehr Interessenten  erreichen kann.

Vorschläge:

Wir freuen uns über Ihre Kommentare oder Vorschläge, um unsere Website zu verbessern; mailen Sie dazu dazu nach jacques@kruiswegen.nl

Qba-projects.
Deze website is tot stand gekomen met medewerking van Jac, een enthousiasteling die met je meedenkt en veel kennis in zijn bezit heeft. We zijn nog lang niet klaar. Dit is pas het begin. Veranderingen, aanvullingen en verbeteringen zullen plaatsvinden. De Duitse versie is in ontwikkeling, evenals diverse aanvullingen die nu nog in concept klaarliggen bij Jacques Verkoelen, de eigenaar en initiatiefnemer.

Einige Partner Websites:

O.L.Vrouwe Presentatie kerk OMMEL
Für die Website dessen Maria Ort in Ommel.
Parochiekerk Meijel
Gemeinde Sint Nicolaas Meijel, geleited durch Kaplan Roger Maenen
Kerkfotografie
 
 
 
 
 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_kerkgebouwen_in_Nederland

 

Variationen auf das große Leiden

Für die katholischen Kinder von früher bestand die erste Ausstellung in ihrem Leben, aus den vierzehn Abbildungen des Kreuzweges in der Kirche.Sjaak Verkoelen aus Asten in den Niederlanden konnte sie jeden Sonntag zweimal sehen, weil er am Sonntag zweimal zur Kirche musste. Er entschied sich für die Hochmesse und die Frühmesse. Wenn er dies nicht tat, musste er mittags zur Lobpreisung und dann war seiner Meinung nach der ganze Mittag hin. Dann könnte er nicht einmal mehr Fußball spielen. Immer noch geht er jeden Sonntag in die Kirche. Heute ist es im niederländischen Meijel, wo er seit 1950 wohnt, und nirgends anders wie in der Kirchstrasse.
Was er als altgewordener katholischer Junge immer noch in sich trägt, ist-die Faszination der Lebensgeschichte Jesus, wie wir sie am Karfreitag gedenken und wie sie auf den aufeinander folgenden Kreuzwegabbildungen zu sehen ist. Es hat mich immer fasziniert, wie Jesus Christus an sein Lebensende gekommen ist”, so fasst er es zusammen. Fotografierend hat er sich weiter darin vertieft, auch durch seinen Jugendfreund Christ Warnar, der mittlerweile leider verstorben ist.
Als er als Textilfabrikant in Rente ging, frischte er seine Freundschaft zu Christ wieder auf. Da dieser leidenschaftlich fotografierte, begann Sjaak auch damit. In einem ihrer gemeinsamen Urlaube in die Schweiz kamen sie in eine Kirche, die ein Ebenbild der Kirche in Lourdes war. “Da hing mir doch ein schöner Kreuzweg, den ich fotografieren musste”, sagte Sjaak.
Als vier Jahre später seine geliebte Frau verstarb, hat er sich das Fotografieren von Kreuzwegen zum Hobby gemacht.
Er fotografierte in der Schweiz, in Österreich, Deutschland, Belgien und den Niederlanden. Mittlerweile hat er 450 Kreuzwege, in allerart Sorten und Massen, bildlich festgelegt. Die Varietät des Leidens Christi ist enorm Groß.
Ze zijn er geschilderd op doek en hout, in houtsnijwerk, stenen reliëfs, kopergravures, vloertegels, gobelins, glas-in-lood, bronzen afgietsels, geëmailleerd enz. enz. Meestal hangen ze binnen, vaak in redelijke staat, soms buiten te verpieteren.
“Ich begegne so unglaublich vielen verschiedenen Kreuzwegen”, erzählt Sjaak. Manche sind durch renommierte Künstler wie Jan Toorop, Charles Eyck, Antoon Kruisen, Aad de Haas oder Camerlinckx gemacht. Er hat aber auch schon erlebt, dass Kreuzwege durch einen Pastor oder Pater gemacht wurden.
Der Kreuzweg, der seit 1741 in allen römisch-katholischen Kirchen verpflichtet ist, beginnt fast immer mit der zum Tode Verurteilung. Manche beginnen auch schon mal -mit dem Verrat Judas.
Um die Leidensgeschichte nicht mit dem Schwermut des Todes enden zu lassen, ist manchmal eine fünfzehnte Abbildung, der Wiederauferstehung des Erlösers, zugefügt.

Page views
Unique visitors