Geheel nieuw: Geschiedenis van Jezus

Omdat onze website door zovelen steeds vaker bezocht wordt, willen we een steentje bijdragen
aan ons aller dierbare geloof.
Vertel en laat lezen door je kinderen, familie en vrienden.
Beschouw het als een roeping en een plicht.
Laat je  door niemand beïnvloeden of afschrikken. Vast houden aan het ene ware geloof.
In die geest bouwen we verder aan onze website.

Iedere week gaan wij een hoofdstuk plaatsen.

INLEIDING OP HET OUDE TESTAMENT

1: Het Heilsgeheim in de H. Schrift
2: Overzicht van het Oude Testament

I. TIJDPERK VAN DE AARSTVADERS VAN ROEPING EN BELOFTE OF HET ONTSTAAN VAN HET UITVERKOREN VOLK
(ong. 1900 – 1700 vóór Christus)

3: De uitverkiezing van Abraham – Gen. 12-17
4: Het grote geloof van Abraham – Gen. 18-22
5: De tweede aartsvader: Isaäk – Gen. 24-27
6: De derde aartsvader::Jakob – Gen. 28-35
7: Josef naar Egypte gevoerd – Gen. 37-41
8: Heel Israël naar Egypte – Gen. 42-47

II. TIJDPERK VAN MOSES EN DE RECHTERS VAN REDDING EN VERBOND EN VEROVERING VAN HET BELOOFDE LAND
(ong. 1300 – 1050 vóór Christus)

9: Voorbereiding der bevrijding – Ex. 1-10
10: De uittocht uit Egypte – Ex. 12-17
11: Verbond tussen God en Israël – Ex. 19-24
12: Wetgeving over de eredienst – Ex. 25-31
13: Ontrouw aan God en verzoening – Ex. 32-40
14: De grote woestijntocht – Num. 10-21
15: In de velden van Moab – Num. 22-35
16: De verovering van Kanaän – Boek Josue
17: De eerste Rechters in Israël – Recht. 1-7
18: De laatste Rechters in Israël – Recht. 10-16
19: De geschiedenis van Rut – Boek Rut

III. TIJDPERK VAN GROTE ZEGEN IN HET DAVIDISCH KONINKRIJK OF HET GODSDIENSTIG EN WERKELIJK HOOGTEPUNT
(ong. 1050 – 930 vóór Christus)

20 Rechter Samuël en koning Saul 1 Sam. 1-17
21: Koning David als staatsman 2 Sam. 1-7
22: David als zondaar en zanger 2 Sam. 11-15 & Ps.
23: De tempelbouw van Salomon 1 Kon. 6-9
24: De regering van Salomon 1 Kon. 1-4 & 9-11

IV. TIJDPERK VAN RIJKSSCHEURING VERVAL EN BALLINGSCHAP EN VAN BOETE DOOR DE PROFETEN
(van 930 – 537 vóór Christus)

25: De scheuring van het rijk 1 Kon. 12-16
26: De profeet Elias en zijn tijd 1 Kon. 16-22
27: De profeet Eliseus en zijn tijd 2 Kon. 2-6 & 13
28: Het einde van het Noordrijk 2 Kon. 14-17
29: De profeet Isaïas en zijn tijd 2 Kon. 18-20 & Is.
30: Jeremias en het einde van Juda 2 Kon. 22-25 & Jer.
31: De Babylonische ballingschap Jer. & Tob.
32: De strenge profeet Ezekiël Ez. 1-3 & 34-37
33: Verhalen over Daniël en Jonas Dan. 1-5 & Jon.
34: De vertroosting van Isaïas Is. 40-66

V. TIJDPERK VAN DE TERUGKEER, HERSTEL EN OVERHEERSING EN VAN BEZIELING DOOR DE REST VAN ISRAËL
(van 537 tot Christus geboorte)

35: De terugkeer en de tempelbouw Esdr. 1-8
36: Herstel onder Nehemias en Esdras Neh. 1-9
37: De diaspora; Ester en Judit Est. & Jud.
38: Hellenisme tegen Jodendom Makk. & Dan. 7
39: Godsdienstoorlog der Makkabeeën Makk. (rest)
40: Onder Romeinse heerschappij Boek Wijsheid

AANVULLING: DE OERGESCHIEDENIS DER MENSHEID

41: Inleiding op de Oergeschiedenis Ps. 104 & Job 38
42: Het scheppingsverhaal Gen. 1-2
43: Het paradijsverhaal Gen 2-3
44: Het zondvioedverhaal Gen. 4-11
45 Nabeschouwing over het O.T.

INLEIDING OP HET NIEUWE TESTAMENT

1: De Schrift van het Nieuwe Testament Lk. 4, 21
2: Verwachting en blijde boodschap Lk. 1; Mt. 1
3: De geboorte en jeugd van Jezus Lk. 2; Mt. 2

I. HET GALILESE TIJDVAK OF DE OPGANG IN JEZUS’ OPENBARE LEVEN
(van januari 28 tot augustus 29)

4: Optreden van Johannes de Doper ‘Mt. 3; Lk. 3
5: De eerste prediking van Jezus Mt. 4; Lk. 4-5
6: Omtrent het eerste Paasfeest . Jo. 2-4
7: Een missietocht door Galilea Lk. 6-8
8: De grote bergrede van Jezus Mt. 5-7
9: De parabels over het Rijk Gods Mt. 13; Lk. 15-16
10: Omtrent het tweede Paasfeest Jo. 6; Mk. 7-8
11: De vorming van de apostelen Mt. 16-18

II. HET JUDESE-JERUZALEMSE TIJDVAK OF DE NEERGANG IN JEZUS’ OPENBARE LEVEN
(van september 29 tot april 30)

12: Jezus op het Loofhuttenfeest Jo. 7-9 144
13: Rondreis door Judea en Perea Lk. 10; 14; 18 147
14: Plechtige intocht in Jeruzalem Jo. 10-12 149
15: Het begin van de Goede Week Lk. 20-21; Mt. 25 ll
16: Het lijden en de dood van Jezus Jo. 17; Mk. 14-15 153
17: De verrijzenis en verschijningen Lk. 24; Jo. 20-21 155

III. HET APOSTOLISCHE TIJDVAK OF DE VROEGSTE KERKGESCHIEDENIS
(van het jaar 30 tot ong. 100)

18: Het ontstaan van de H. Kerk Hand. 1-4 159
19: De breuk met het Jodendom Hand. 5-8 162
20: De roeping der heidenen Hand. 9-12 164
21: De eerste missiereis van Paulus Hand. 13-15 166
22: Tweede en derde reis van Paulus Hand. 15-19 168
23: In gevangenschap te Jeruzalem Hand. 20-23 170
24: Gevangenschap te Cesarea en Rome Hand. 24-28 172
25: Nabeschouwing over het N.V. 174